• Files
  • WOZ_RVO.nl
  • Rapport - Aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van windparken op zee - Motivaction (in Dutch)

Rapport - Aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van windparken op zee - Motivaction (in Dutch)

In enkele kustgemeenten zijn mensen bezorgd over de zichtbaarheid van de windparken vanaf het strand. RVO.nl heeft laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn om windturbines minder zichtbaar te laten zijn door een aangepaste kleur en het aanbrengen van patronen. Ook is onderzocht of de beleving van de windparken bij het publiek hierdoor verandert. Met het onderliggende grootschalige, kwantitatieve onderzoek zijn betrouwbare resultaten verkregen over de zichtbaarheid van de grijze en witte windturbines die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

In some coastal towns residents are concerned about the visibility of the wind farms from the shore. RVO.nl has investigated whether there are opportunities for wind turbines to reduce visibility through customized colouring and the application of patterns. It has also been investigated whether this influences the public’s experience of the wind farms. With this larger scale quantitative research, reliable results have been obtained about the visibility of the grey and white wind turbines that are representative of the Dutch population.